Optyk WarszawaOkulista Warszawa – Salon ul. Chmielna 4 - Salon ul. Kondratowicza 45
Regulamin sklepu
 

Regulamin obowiązujący do 2023-02-01

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.4EYES.PL

 

§1. Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

DOSTARCZYCIEL – kurier bądź listonosz

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy na podstawie zawartej z nim umowy, a w szczególności na podstawie umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło

OKULARY KOREKCYJNE – wykonany przez Sprzedawcę według specyfikacji Kupującego przyrząd optyczny zawierający szkła korekcyjne w oprawach, umożliwiający prawidłowe widzenie pomimo wady wzroku  

OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę 

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę  

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.4eyes.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

 SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Mariusza Paryska, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 4 EYES OPTYKA MARIUSZ PARYSEK z siedzibą w Warszawie: ul. Chmielna 4 lok. 4 (kod pocztowy: 00-020 Warszawa), posiadającego numer NIP 5321670474, numer REGON 014846192, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

STRONY – Klient oraz Sprzedawca/Usługodawca

SZKŁA KOREKCYJNE – przezroczysta rzecz ruchoma składająca się z soczewek, za pośrednictwem której możliwe jest prawidłowe widzenie pomimo wady wzroku  

SZKŁA PROGRESYWNE – szkła korekcyjne umożliwiające prawidłowe widzenie osobie będącej dalekowidzem, która jednocześnie jest krótkowidzem

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGA ELEKTRONICZNA (ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ) - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm. (sprzedaż i wykonywanie towarów nie jest usługą, a w szczególności nie jest usługą elektroniczną)  

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.4eyes.pl

§2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin dotyczy warunków sprzedaży i wykonywania towarów oraz świadczenia drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Sklepu internetowego www.4eyes.pl.

Przedmiotem działalności Sklepu www.4eyes.pl jest handel detaliczny produktami (w tym oprawami, okularami przeciwsłonecznymi, soczewkami kontaktowymi i akcesoriami okularowymi) oraz wyrób na zamówienie szkieł korekcyjnych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Właścicielem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

1. połączenie z siecią internet,

2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię  kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

3. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

4. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

5. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

6. Sprzedawca informuje, iż zobowiązuje się do dostarczania towarów wolnych od wad.

7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.4eyes.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

9. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwianiu korzystania z konta w Sklepie internetowym

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na umożliwianiu korzystania z konta w Sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia i aktywowania konta w Sklepie, należy dopełnić następujących czynności:

 • kliknąć na znajdujący się w górnej części strony głównej napis „Zarejestruj się”;
 • podać swój adres poczty elektronicznej;
 • utworzyć hasło do Konta;
 • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwarunkowego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
 • zatwierdzić wpisane dane klikając na przycisk z napisem „Zarejestruj się”,
 • po otrzymaniu od Usługodawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację, kliknąć na znajdujący się w treści tej wiadomości link aktywacyjny.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej (polegającej na umożliwianiu korzystania z konta w Sklepie internetowym www.4eyes.pl) zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.4eyes.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Warunkiem złożenia zamówienia okularów ze szkłami korekcyjnymi jest posiadanie ważnej recepty wystawionej przez optometrystę lub lekarza okulistę (skan recepty należy dostarczyć do Sklepu pocztą elektroniczną na adres sklep@4eyes.pl). Praktyczne porady na temat składania zamówień tego produktu Użytkownik znajdzie na podstronie http://www.4eyes.pl/pl/i/Szkla-okularowe/16.

3. Nie ma możliwości zamawiania za pośrednictwem Sklepu internetowego szkieł progresywnych.  

4. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

a) za pomocą dostępnego on-line formularza,

b) telefonicznie pod nr. 696 015 670 podając w rozmowie telefonicznej niezbędne dane osobowe oraz preferowany sposób płatności i dostawy,

c) pocztą elektroniczną na adres sklep@4eyes.pl podając w treści wiadomości e-mail niezbędne dane osobowe oraz preferowany sposób płatności i dostawy.

5. W przypadku, gdy Konsument składa zamówienie telefonicznie, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.

6. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

 • wybrać w menu na stronie głównej kategorię towarów;
 • kliknąć na zdjęcie na którym znajduje się preferowany przez Użytkownika towar, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym opisem towaru;
 • kliknąć na znajdujący się przy opisie produktu przycisk z napisem „ZAMAWIAM”;
 • wybrać preferowaną formę płatności oraz dostawy;
 • ponownie kliknąć na przycisk z napisem „Zamawiam”;
 • zarejestrować się bądź zalogować albo kliknąć na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę”;
 • podać niezbędne dane osobowe;
 • kliknąć na przycisk z napisem „Podsumowanie”;
 • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez ponowne kliknięcie na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę”.

7. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza, Sprzedawca, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, po otrzymaniu treści zamówienia, wysyła do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą: potwierdzenie otrzymania zamówienia, katalog danych podanych przez zamawiającego, katalog wybranych przez zamawiającego form płatności i dostawy oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu. Umowa sprzedaży (w przypadku zamówienia towaru innego niż okulary korekcyjne bądź same szkła korekcyjne) bądź umowa o dzieło (w przypadku zamówienia okularów korekcyjnych bądź samych szkieł korekcyjnych) zostaje zawarta w momencie wysłania do Kupującego wiadomości e-mail o której mowa w zdaniu poprzednim.

8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zawarcia umowy oraz zrealizowania złożonego zamówienia, są następujące:

a) imię,

b) nazwisko,

c) ulica i nr domu,

d) kod pocztowy,

e) miasto,

f) adres e-mail,

g) nr telefonu,

h) nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, chcącego otrzymać fakturę VAT dotyczącą zawartej transakcji).

9. Cena podana przy opisie każdego towaru jest wiążąca dla Stron już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

10. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie na nr 696 015 670 bądź drogą mailową na adres sklep@4eyes.pl.

11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką za pobraniem przy odbiorze;

b) szybka płatność za pomocą serwisu www.ecard.pl (e-przelewem bądź kartą płatniczą);

c) przedpłata przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.

12. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.

13. Standardowo maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to 1 dzień roboczy od chwili zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) albo od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy (w przypadku wyboru jako formy płatności przelewu bądź szybkiej płatności za pomocą serwisu www.ecard.pl). Jednak w przypadku, gdy umowa dotyczy okularów korekcyjnych bądź szkieł korekcyjnych, z uwagi na konieczność czas ten wynosi 3 dni robocze.

14. Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 2 dni robocze od momentu przekazania towaru dostawcy (firmie kurierskiej bądź operatorowi pocztowemu).

§5. Dostawa towaru

1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem  (zawodowo zajmujących się transportem drogowym towarów bądź usługami pocztowymi): w zależności od wyboru Kupującego firmy kurierskiej „UPS” albo „DPD”.

2. Koszt dostawy określone są w będącej integralną częścią niniejszego Regulaminu zakładce http://www.4eyes.pl/pl/i/Koszt-dostawy/9. Ponadto o kosztach dostawy Użytkownik jest informowany w trakcie składania zamówienia (w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej bądź za pomocą formularza zamówienia) przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

§6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone. Sytuacje te są wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu w związku z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@4eyes.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. W zależności od wyboru Konsumenta ustawowy formularz może zostać przesłany zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. szkła korekcyjne);

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 696 015 670, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@4eyes.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Na niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów Sprzedawca udziela gwarancji. Zakres gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę określa znajdujący się na odwrocie faktury dokument gwarancyjny.

10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 696 015 670, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@4eyes.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 niniejszego regulaminu.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.

6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Na niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów Sprzedawca udziela gwarancji. Zakres gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę określa znajdujący się na odwrocie faktury dokument gwarancyjny.

10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sklep@4eyes.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawcy).

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.     

§10. Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników podanych w formularzu jest 4EYES Mariusz Parysek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 4 lok 4, NIP:532 167 04 74, dalej zwany także „Administratorem”.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Administratora można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sklep@4eyes.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez:

  W celu rejestracji w sklepie internetowym

  Początkowo pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem rejestracji i założenia konta internetowego, następnie w związku z zawartą umową, którą poprzez akceptacje regulaminu Użytkownik zawiera z nami, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem jego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   

  Podanie danych osobowych celem rejestracji konta internetowego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji i realizacji zakupu.

  czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu, kiedy będą naszym Klientem lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  W celu złożenia zamówienia bez rejestracji konta

  Pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych celem wykonania zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

   

  Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanym w pkt 4 lit. a-c celem wykonywania zamówienia. Podanie danych osobowych celem realizacji zamówienia odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia.

  do czasu realizacji zamówienia lub wycofania zgody.

  W celu sprzedaży towaru lub zamówienia usługi świadczonej przez Administratora

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i usług.

   

  Dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane partnerom Administratora wskazanym w pkt 4 lit. a-c celem wykonywania zamówienia.

  korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny do wykonania umowy

  W celu wysyłki Newslettera

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

  Podanie nam adresu e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie będzie skutkowało niemożliwością wysyłania Newslettera

  do czasów wycofania przez zgody

  W celu skontaktowania się z Użytkownikiem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail, celem przedstawienia oferty marketingowej

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda

  Podanie nam numeru telefonu i adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi, lecz nie podając tych danych Użytkownik nie otrzyma od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach.

  okres trwania akcji marketingowej lub do czasu wycofania przez zgody

  W celu wypełnienia zainicjowanego przez Użytkownika procesu reklamacyjnego

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego.

  okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora

  W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw

  okres dochodzenia roszczeń przez Administratora, maksymalnie do czasu ich przedawnienia.

  W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

  okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
 4. Dane Użytkowników będą udostępniane odbiorcom, w tym:
  - ODO Management Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 24, NIP 5272714242
  - R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. F. Klimczaka, NIP 701-019-48-77
  - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, NIP 7792308495
  - eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 7/9/11, NIP 5213103040
 5. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - sprostowania swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie danych osobowych żądającego z naszej bazy danych),
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - przenoszenia danych osobowych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres mailowy wskazany w pkt 2.

 6. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

§11.     Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.4eyes.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/12 i dokonanie wydruku.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.

 

 

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium