Optyk WarszawaOkulista Warszawa – Salon ul. Chmielna 4 - Salon ul. Kondratowicza 45
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności obowiązująca do 2023-02-23

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zachowanie poufności danych osobowych i poszanowanie prywatności użytkowników strony www. 4eyes.pl jest priorytetem Mariusza Paryska prowadzącego działalność gospodarczą 4eyes Optyka Mariusz Parysek z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 4 lok. 4,(dalej jako: Administrator). Z uwagi na powyższe 4eyes Optyka Mariusz Parysek dba, aby każdy użytkownik strony www.4eyes.pl wiedział w jaki sposób są przetwarzane jego dane osobowe. Stosowane przez 4eyes Optyka Mariusz Parysek rozwiązania mają na celu poprawę funkcjonalności i wygody korzystania z serwisu a zebrane informacje służą do ulepszania naszych usług.
Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu prawa w tym zakresie.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest 4eyes Optyka Mariusz Parysek z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 4 lok. 4, NIP: 5321670474.
CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
a) realizacji usługi/zlecenia tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi, maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń;
b) wypełnienia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego;
c) dochodzenia naszych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit.  f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń;
d) wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
e)  w przypadku uzyskania zgody – w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  
Ponadto Administrator gromadzi Państwa dane osobowe – za Państwa zgodą - w celach marketingowych polegających na kierowaniu na Państwa adres e-mail newslettera tj. powiadomienia o naszych ofertach lub treści, która może zawierać informacje handlowe, przesyłaniu informacji drogą elektroniczną.
Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania usług Administratora, Partnerów Administratora, informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora.
ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dokonywane przez Administratora zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oznacza profilowanie, polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Państwa osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, sytuacji ekonomicznej, lokalizacji lub przemieszczania się.
Elektroniczne przetwarzanie danych osobowych może przybrać następujące formy:

a) Hosting;
b)  e – mail;
c)  Google (w tym Google Analytics);
d)  automatyczne przekierowania,
e)  płatności internetowe,
f)   tagi JavaScript,
g)  pliki Cookies.


PLIKI COOKIES

Podczas wizyty na stronie www.4eyes.pl Administrator zbiera w sposób automatyczny niektóre Państwa dane, w szczególności dane zawarte w plikach cookies. Korzystając z tej witryny wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie przez nas z cookies. Możecie Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania i dostępu do pików cookies w swojej przeglądarce. Usunięcie zgromadzonych w tych Plikach danych może nastąpić poprzez usunięcie Plików cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane i przechowywane na Państwa komunikacyjnych urządzeniach końcowych (telefon, komputer, tablet) w związku z korzystaniem przez Państwa z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu obsługi witryny a przede wszystkim w celu dostarczenia Państwu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z powyższym korzystamy z plików cookies, dzięki którym przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Państwa telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Ponadto wykorzystujemy pliki cookies do celów marketingowych. Wykorzystanie plików cookies oraz uzyskanych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga Państwa zgody. Zgoda ta może być przez Państwa wycofana w dowolnym momencie.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki te są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach. W przypadku zerwania połączenia z serwerem możecie Państwo wrócić w to samo miejsce na stronie.

Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login. Rozwiązanie to przyspiesza i ułatwia Państwu korzystanie z naszej Witryny. Cookies zaufanych partnerów (podmiotów zewnętrznych) umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do Państwa preferencji w momencie, gdy korzystacie Państwo z naszych usług (Google Analytycs, Google Adwords).

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

W każdym momencie możecie Państwo zablokować instalowanie Plików cookies lub usunąć zgromadzone, stałe Pliki przy pomocy przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.
Informacje na temat zarządzania Plikami cookies znajdują się zazwyczaj w zakładce „Pomoc” poszczególnych przeglądarek.

Podczas korzystania przez Państwa z poszczególnych serwisów Administrator zbiera Państwa dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danej usługi. Ponadto Administrator gromadzi informacje o Państwa aktywności w serwisie.
Serwer strony www.4eyes.pl używa rozszerzonego formatu pliku logowania, w którym zachowuje datę i godzinę Państwa odwiedzin, adres, z którego Państwo przechodzą na www.4eyes.pl, rodzaj Państwa przeglądarki internetowej, Państwa adres IP.  

Administrator stosuje system analizy sieciowej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytics jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawo do wycofania zgody
W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej wycofania w każdym momencie. Każdorazowo zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili możecie Państwo zażądać od Administratora informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, zawartej z Państwem umowy lub w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Macie Państwo prawo do żądania przesłania kopii Państwa danych innemu podmiotowi.

Celem wykonania swojego prawa, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem sklep@4eyes.pl.

Prawo do przenoszenia
Macie Państwo prawo do przenoszenia przekazanych nam danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych
Mamy prawo do przetwarzania jedynie prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Dane nieprawidłowe i nieaktualne musimy usunąć lub sprostować. Macie Państwo prawo zgłoszenia żądania poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli macie Państwo konto w witrynie możecie Państwo w każdym czasie edytować swoje dane osobowe podane na stronie.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili możecie Państwo zgłosić żądanie usunięcia swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Usunięcie Państwa danych osobowych nie będzie jednak możliwe, gdy:
1. nie uregulowaliście Państwo swoich zobowiązań finansowych wobec Administratora,
2. macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
3. wiąże nas z Państwem umowa,
4. przepisy prawa nakazują przetrzymywanie Państwa danych osobowych przez określony okres,
5. w przypadku skorzystania z naszych usług zachowany Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.


Prawo do ograniczenia
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
1. kwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości danych,
2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem – w tym przypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na Państwa żądanie w przypadku Państwa sprzeciwu co do usunięcia danych osobowych,
3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4. wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – ograniczymy przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.
    
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo to przysługuje Państwu
w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku złożenia sprzeciwu nie będziemy od tego momentu przetwarzać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Macie Państwo ponadto prawo do wycofania w każdym momencie swojej zgody na marketing bezpośredni.

Skarga do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH

Celem realizacji usług na Państwa rzecz udostępnione nam dane osobowe będą ujawniane podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności dostawcom, kurierom, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi marketingowe, usługi doradcze, audytowe, kancelarii prawnej.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym lub podmiotom wykonującym zadnia publiczne w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem i na podstawie przepisów prawa.  
Państwa dane osobowe przechowujemy jedynie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

DANE KONTAKTOWE

Możecie Państwo skontaktować się z nami kierując korespondencję na adres e-mail: sklep@4eyes.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Chmielna 4 lok. 4, 00-020 Warszawa.

W celu ułatwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu w przedmiocie Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres sklep@4eyes.pl.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności bądź aktualizacji poszczególnych jej zapisów na tej stronie internetowej.

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium